باشگاه آموزشهای الکترونیکی کمیسیون ملی یونسکو

قوانین و مقررات

۱- پركردن فرم ثبت نام و صحت به منزله تایید شما و ثبت نام قطعی شما می باشد .

۲- نام و نام خانوادگی در گواهینامه کسانی که با دریافت گواهینامه ثبت نام کرده اند ذکر می شود، مسئولیت اطلاعات اشتباه در فرم ثبت نام با شرکت کننده می باشد و گواهینامه جدید صادر نخواهد شد.

۳- مطالب و سرفصل های دوره ها و نوع و شیوه ارائه آن ها با مسئولیت مدرسین و اساتید محترم می باشد و آكادمی یونیتك تعهدی در قبال شیوه و مدیریت كلاس اساتید ندارد.